19.1 עירעור על ציון בבחינה, מטלה או קורס

19.1  סטודנט רשאי לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס

(ראה גם סעיפים 7.10 ו- 8.5)

19.1.1  הערעור יוגש למורה או לסמכות האקדמית אשר העניקה את הציון.

19.1.2  תלמיד רשאי לעיין בבחינה, בעבודה וכו' לפני הגשת הערעור.

19.1.3  הערעור ינומק ויוגש תוך 3 ימי עסקים מיום פרסום מחברת הבחינה.

19.1.4  תשובת המורה על הערעור הנה סופית למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה (פניה על פי סעיף 19.2 להלן) וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון (פניה על פי סעיף 19.4 להלן). עם זאת, ניתן להגיש ערעור לראש החוג בנוגע לתכנים לימודיים, ובתנאי שהוצגו נתונים, מקורות מהספרות, חומר לימוד וכו' התומכים בטענה על טעות שארעה בבדיקת שאלה בבחינה. ראש החוג יוכל להשיב בעצמו על הערעור או להיעזר בבר-סמכא נוסף.