19. נהלי ערעורים, פניות ותלונות

19. נהלי ערעורים, פניות ותלונות - נה"ל תשפ"ב

מסלולי הפניות בעניינים השונים מפורטים להלן.

ערעור או תלונה הנוגעים למספר תלמידים יוגשו במידת האפשר, במרוכז על ידי נציגים של הסטודנטים.

אין לדלג בפניות על פני דרגות סמכות ואין לפנות ליותר מגורם אחד בו זמנית או לגורם נוסף בטרם התקבלה תשובתו של הגורם אליו פנה התלמיד קודם לכן.