17.2  העברת מידע פרטני על התלמיד

17.2  העברת מידע פרטני על התלמיד

17.2.1  לסטודנט או לבא כוחו

סטודנט יכול לקבל לפי דרישתו מידע אודותיו הנמצא במאגר. ניתן למסור את המידע גם לבא כוחו של הסטודנט על סמך ייפוי-כוח.

17.2.2  לרשות אקדמית באוניברסיטה

רשויות אקדמיות באוניברסיטה וכן המזכירות האקדמית יכולות לקבל מידע על הסטודנט, כשהדבר דרוש למילוי תפקידם.

17.2.3  לגוף מנהלי באוניברסיטה

גופים מנהליים באוניברסיטה יכולים לקבל מידע על הסטודנט הכולל לכל היותר את שמו, כתובתו, שנה וחוג לימודיו. גופים מנהליים באוניברסיטה הזקוקים למידע על ציוני הסטודנט בקבלת החלטות לגביו (מחלקת כוח אדם באגף משאבי אנוש, מדור סיוע, מדור לקבלת תלמידים, מעונות), יקבלו מידע זה רק אם הסטודנט נתן לכך הרשאה בכתב. יחידות מבקר האוניברסיטה והביקורת הפנימית יהיו זכאים לקבל מידע מפורט, בהתאם לסמכויותיהם.

17.2.4  לפונים מחוץ לאוניברסיטה

לא יימסרו כל פרטים אודות סטודנט לאדם או לגוף כלשהו שמחוץ לאוניברסיטה (כולל אוניברסיטה אחרת, גוף ממשלתי, רשויות צה"ל וכיו"ב), אלא על סמך בקשה בכתב של הסטודנט, פרט למסירת מידע המחויבת לפי החוק.