רישום לתכניות לימודים

על התלמידים לבחור, לקראת ראשיתה של כל שנת לימודים, בקורסים הדרושים כדי להתקדם כראוי במסלול הלימודים שלהם. ייעוץ כללי בעניינים הנוגעים למסגרת הלימודים ולנוהלי לימודים, ניתן לקבל במזכירויות של כל חוג ו/או במזכירות לענייני הוראה ותלמידים.