4.1  תוכנית הלימודים (טופס לימודים)

על התלמידים לבחור, לקראת ראשיתה של כל שנת לימודים, בקורסים הדרושים כדי להתקדם כראוי במסלול הלימודים שלהם. ייעוץ כללי בעניינים הנוגעים למסגרת הלימודים ולנוהלי לימודים, ניתן לקבל במזכירויות של כל חוג ו/או במזכירות לענייני הוראה ותלמידים.

4.1  תוכנית הלימודים (טופס לימודים)

 

4.1.1  בתוכנית הלימודים ירשום התלמיד את כל הקורסים אותם הוא מתעתד ללמוד בכל אחד משני הסמסטרים של אותה השנה.

4.1.1.1 ככלל, אסור להירשם לקורס שבו המורה הוא בן משפחת התלמיד בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים. במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה האם, ובאלו תנאים, לאפשר רישום כזה למרות האיסור. ראו גם 7.7.6.

4.1.2  תוכנית הלימודים מקבלת תוקף לאחר שאושרה על ידי התלמיד ונקלטה במערכת. בתוכניות לימודים המחייבות ייעוץ דרושה גם חתימתו של היועץ על גבי טופס הלימודים.

4.1.3   קורסים שנרשמו בניגוד לתקנות המפורטות בשנתון הפקולטה, לא יוכרו, גם אם התלמיד ישתתף בבחינה.

4.1.4   היקפה של תוכנית הלימודים קובע את חלקיות שכר הלימוד של התלמיד. החלקיות מוצגת באתר "מידע אישי לתלמיד" באינטרנט, ובאפליקציית Huji App.

4.1.5    תלמיד המבקש לכלול בתוכנית הלימודים קורסים מחוגים או פקולטאות אחרות שאינם כלולים במסלול הלימודים נדרש לקבל אישור ממזכירות החוג לה הוא שייך וכן ממזכירות החוג בה ניתן הקורס. 

4.1.6   תלמיד אשר סיים את שמיעת הקורסים לתואר וחייב עדיין מטלות כגון: בחינה, עבודה, עבודה סמינריונית, עבודת גמר למוסמך, בחינת גמר למוסמך או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, ולא מילא את חובותיו עד ה-31 בדצמבר בשנת הלימודים העוקבת לשנה האחרונה ללימודיו, יהיה חייב בהגשת תוכנית לימודים הכוללת את כל הקורסים בהם נותרה לו חובה אקדמית. שכ"ל ייקבע בהתאם לכללים (4.1.4).