4.3   לוח זמנים להגשת תוכנית לימודים וטופס שינויים

על התלמידים לבחור, לקראת ראשיתה של כל שנת לימודים, בקורסים הדרושים כדי להתקדם כראוי במסלול הלימודים שלהם. ייעוץ כללי בעניינים הנוגעים למסגרת הלימודים ולנוהלי לימודים, ניתן לקבל במזכירויות של כל חוג ו/או במזכירות לענייני הוראה ותלמידים.

4.3   לוח זמנים להגשת תוכנית לימודים וטופס שינויים

4.3.1  תוכנית הלימודים תוגש לפי הנהלים, במועדים שיפורסמו באתר האוניברסיטה ובהודעות מקוונות לתלמידים.

4.3.2     תלמיד שלא הגיש תוכנית לימודים ו/או תוכנית שינויים במועד שנקבע חייב להפנות בקשה כתובה ומנומקת למזכירות ההוראה של הפקולטה/ביה"ס. אישור הבקשה (כלומר, הצטרפות מאוחרת          לקורס) מותנה בקבלת אישורו של מורה הקורס.

4.3.3   לאחר המועד המותר לשינויים לא ניתן להקטין את מכסת הלימודים, לא לבטל הרשמה לקורסים ולא להקטין את חלקיות שכר לימוד. (במקרים חריגים ניתן לפנות

לוועדת הערעורים לעניין שכר-לימוד המעוגנת בדיקנט הסטודנטים).

4.3.4 לא יוכר קורס - אף שהתלמיד למד ונבחן בו - אם לא היה רשום בתוכנית הלימודים. הכנסת הציון לגיליון הציונים ("הכשרה") מותנית באישור הפקולטה. בכל מקרה יחויב התלמיד בגין קורס זה בהתאם לכללים.