4.3   תכנית שינויים

4.3   תכנית שינויים

4.3.1  תלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים במשך תקופה מוגבלת בתחילת כל

סמסטר .

4.3.2  שינוי בתכנית הלימודים מחייב הגשת השינויים במועד ובחלק מהפקולטות גם הסכמת המורים או היועץ או אישור המזכירות.

4.3.3  תכנית שינויים שתוגש באישור אקדמי לאחר המועד המותר. שינוי שיוגש באיחור לקורס שהוגדר כ"מוגבל משתתפים", לא יאושר.