4.2   תכנית הלימודים

4.2   תכנית הלימודים (טופס לימודים)

4.2.1  בתכנית הלימודים ירשום התלמיד את כל הקורסים אותם הוא מתעתד ללמוד בכל אחד משני הסמסטרים של אותה השנה.

4.2.1.1 ככלל, אסור להירשם לקורס שבו המורה הוא בן משפחת התלמיד בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים. במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה האם, ובאלו תנאים, לאפשר רישום כזה למרות האיסור. ראו גם 7.7.6.

4.2.2  תכנית הלימודים מקבלת תוקף לאחר שנקלטה במערכת הממוחשבת . בפקולטות המחייבות ייעוץ דרושה גם חתימתו של היועץ על גבי טופס הלימודים.

4.2.3   קורסים שנרשמו בניגוד לתקנות המפורטות בשנתון ה פקולטה , לא יוכרו, גם אם התלמיד ישתתף בבחינה.

4.2.4   היקפה של תכנית הלימודים קובע את חלקיות שכר הלימוד של התלמיד. החלקיות נקבעת כמכפלה של שעות הלימוד  של כל הקורסים הרשומים בתכנית בערך "שעת הלימודים" הנגזר מהתואר, הפקולטה ומסלול הלימודים. החלקיות מוצגת באתר " מידע אישי לתלמיד" באינטרנט.

4.2.5   תלמיד שנרשם במדור לחשבונות סטודנטים אך לא הגיש תכנית לימודים, יחויב בשכר לימוד מלא עד לקליטת תכנית לימודיו.

4.2.6   תלמיד שהגיש תכנית לימודים אך לא נרשם במדור לחשבונות סטודנטים, יחויב בשכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים שהגיש, ועל סמך הצהרת ההתחייבות שהגיש כחלק מהליך הגשת תכנית הלימודים.

4.2.7   תלמיד המבקש ללמוד קורסים מחוץ לפקולטה , נדרש לקבל אישור מה פקולטה לה הוא שייך וכן ממזכירות ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס.

4.2.8   תלמיד אשר סיים את שמיעת הקורסים לתואר וחייב עדיין מטלות כגון: בחינה, עבודה, עבודה סמינריונית, עבודת גמר למוסמך, בחינת גמר למוסמך או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, ולא מילא את חובותיו עד ה-31 בדצמבר בשנת הלימודים העוקבת לשנה האחרונה ללימודיו, יהיה חייב בהגשת תכנית לימודים הכוללת את כל הקורסים בהם נותרה לו חובה אקדמית. שכ"ל ייקבע בהתאם להיקף השעות.