4.2   שינויים בתוכנית הלימודים

4.2   שינויים בתוכנית הלימודים

4.2.1  תלמיד רשאי לשנות את תוכנית הלימודים במשך תקופה מוגבלת- השבועיים הראשונים בתחילת כל סמסטר (להלן "תקופת השינויים").

שינויים בקורסים שנתיים ניתן לבצע רק בתקופת השינויים של סמסטר א'. בתקופת השינויים של סמסטר ב' ניתן לשנות רק קורסים של סמסטר ב'.

.4.2.2. קורסים אשר מתחילים שלא בתקופת השינויים ניתן יהיה לבטלם (דרך מזכירות החוג) לאחר השתתפות בשיעור אחד.