חישוב שכר לימוד

תואר דוקטור - שכר לימוד

התשלום עבור לימודי שלב א' ו-ב' לתלמיד מחקר המתחיל בסמסטר א' הנו 40% שכר לימוד בכל אחת משתי השנים הראשונות (מתוך 100% שכר לימוד מלא למוסמך ללא קשר להיקף הרישום לקורסים).

תלמיד מחקר שהתחיל בסמסטר ב' משלם בשנה הראשונה 25%, בשנה השנייה 40% ובשלישית שוב 25%.

החל משנת תשפ"א:
תלמיד מחקר המתחיל בסמסטר ב' ישלם בשנה הראשונה 20%, בשנה השנייה 40% ובשלישית שוב 20%.

תלמיד מחקר חייב להרשם ולשלם שכ"ל במשך תקופה מינימאלית של שנתיים רצופות (4 סמסטרים).
לאחר השלמת ארבעה סמסטרים, בכל שנה נוספת, יחויב הסטודנט ב-10% עד לסיום התואר.

תלמיד מחקר המגיש את עבודת המחקר לשיפוט, בשנה שלאחר תום התשלום המינימלי ולא יאוחר מסוף מרץ 2022,  לא יידרש לתשלום שכר לימוד.