16.2 תלמידים מצטיינים לתואר בוגר

16.2 תלמידים מצטיינים לתואר בוגר

16.2.1 רשימת הדיקן לתואר בוגר

16.2.1.1 ברשימת הדיקן לתואר בוגר יכללו תלמידי השנים ב' ו- ג' ובוגרים (לאחר סיום לימודיהם) שמספרם עד עשרה אחוזים מבין התלמידים לתואר בוגר בכל פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההישגים בה נקבעת הרשימה וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בכפוף לכללים הבאים:

א. ייכללו ברשימה רק תלמידים שלמדו תכנית לימודים מלאה לפי הנדרש לתואר (ללא קורסים עודפים או מאוחסנים).

תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר העיוניים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך) ובחוגים כלכלת סביבה וניהול והחוג לניהול מלונאות ומשאבי מזון, כוללת לפחות 36 נ"ז . תלמידי השנה האחרונה במסגרת שנות התקן לתואר נדרשים ל- 32 נ"ז לפחות.

תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר הניסויים (מדעי הטבע, חקלאות, רפואה, מדעי הרפואה, רפואת שיניים, רוקחות, ריפוי בעיסוק, סיעוד (שנה ב' ), הנדסה ומדעי המחשב) כוללת לפחות 45 נ"ז. סיעוד שנה א' כוללת לפחות 41 נ"ז . תלמידי השנה האחרונה במסגרת שנות התקן לתואר נדרשים ל- 38-40 נ"ז לפחות, בהתאם להחלטת הפקולטה (סעוד, שנה ג' – כניסה למדרג עם מינימום של 42.5 נ"ז).

לעניין זה, קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר לא ייכללו במניין הנ"ז לצורך החישוב שלפיו ייקבע אם התלמיד למד תכנית לימודים מלאה.

 

ב. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, למעט ציונים בקורסים הבאים: קורסים "מאוחסנים", ציונים שייקלטו לאחר המועד הקובע, ציונים מילוליים (כגון, "פטור", "זיכוי", "עבר" וכיו"ב), קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) ושפות לפטור. פקולטה שמוחלת בה מדיניות של "התאמת ציונים" רשאית לקבוע בתקנון הגבלות נוספות באשר לקורסים ולציונים שיילקחו בחשבון לעניין קביעת רשימת הדיקן.

ג. תלמידים ייכללו ברשימת הדיקן לתואר בוגר על סמך ציוני שנה ב' ומעלה רק אם הגיעו לרמת פטור באנגלית 

ד. תלמידים שבשנה הרלוונטית לרשימה נכשלו בקורס כלשהו, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת הדיקן 

16.2.1.2 ברשימת הדיקן ל תואר בוגר ייכללו התלמידים שציוניהם בגין לימודיהם בשנת הלימודים הקודמת הם הגבוהים ביותר מבין התלמידים ל תואר בוגר בכל פקולטה , אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה .

16.2.1.3 תלמיד הלומד בו-זמנית לשני תארים בשתי פקולטות רשאי להיכלל ברשימת הדיקן ל תואר בוגר בכל אחת משתי הפקולטות, בהתאם להישגיו באותה פקולטה . תלמיד הלומד לתואר דו-חוגי בשתי פקולטות רשאי להיכלל ברשימת הדיקן לתואר בוגר רק בפקולטת האם שבה הוא לומד.

16.2.2 מענקי הדיקן ל תואר בוגר

מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקן ל- 2.5% מן התלמידים ל תואר בוגר ב פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה מוענק המענק, אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה . מענק הדיקן ל תואר בוגר יהיה פטור מ- 50% משכר הלימוד השנתי ל תואר בוגר בשנת הלימודים שבה יוענק המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו לתואר בוגר .

16.2.3 רשימת הרקטור ל תואר בוגר

ברשימת הרקטור ל תואר בוגר יכללו 30 התלמידים המצטיינים של האוניברסיטה ל תואר בוגר , שייקבעו תוך התחשבות בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בפקולטות השונות. התלמידים שברשימת הרקטור ל תואר בוגר זכאים לפטור מ- 100% משכר הלימוד השנתי ל תואר בוגר בשנת הלימודים שבה יינתן המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו ל תואר בוגר . בנוסף לפטור משכר הלימוד, יינתן לתלמידים שברשימת הרקטור גם פרס כספי.