16.3  תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

16.3  תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

ברשימות הדיקן והרקטור ייכללו התלמידים המצטיינים ל תואר מוסמך על פי הישגיהם במהלך לימודיהם ל תואר מוסמך (בגין הישגיהם בשנה א' ובגין הישגיהם בשנה ב').

16.3.1 רשימת הדיקן ל תואר מוסמך

ברשימת הדיקן ל תואר מוסמך יכללו תלמידים או מוסמכים שמספרם עד עשרה אחוזים מבין התלמידים ל תואר מוסמך בכל פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההישגים בה נקבעת הרשימה, וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בכפוף לכללים הבאים:

א. ייכללו ברשימה רק תלמידים שלמדו לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (27% בתוכנית מוסמך תלת-שנתית). לעניין זה יילקחו בחשבון גם קורסים מאוחסנים (שלא נכללו בחישוב הצטיינות ל תואר בוגר ), שהופשרו בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה נקבעת הרשימה, אך לא יילקחו בחשבון קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר.

ב. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בקורסים מאוחסנים שהופשרו בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה נקבעת הרשימה, למעט ציונים בקורסים הבאים: קורסים שמוגדרים לימודי עזר ולימודי השלמה, קורסים שבהם ניתן ציון מילולי (כגון פטור ו/או זיכוי) וקורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר.

16.3.2  מענקי הדיקן ל תואר מוסמך

מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקן ל- 5% מן התלמידים ל תואר מוסמך ב פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה יינתן המענק. אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה , ולהעניק עדיפות לתלמידים ל תואר מוסמך מחקרי.

מענק הדיקן ל תואר מוסמך יהיה פטור מ- 100% שכר הלימוד השנתי ל תואר מוסמך בשנת הלימודים שבה יינתן המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו ל תואר מוסמך . תלמיד שזכאי למענק הדיקן ל תואר מוסמך , המקבל בשנת הלימודים שבה מוענק לו מענק הדיקן פטור (מלא או חלקי) משכר לימוד בגין משרת עוזר הוראה, יזכה במענק כספי בגובה הפטור משכר לימוד לו הוא זכאי בגין המשרה בה הוא מכהן, לצד פטור בגובה 100% בשכר הלימוד השנתי בגין הצטיינות.

16.3.3 רשימת הרקטור ל תואר מוסמך

ברשימת הרקטור ל תואר מוסמך יכללו 50 התלמידים המצטיינים של האוניברסיטה ל תואר מוסמך , שייקבעו תוך התחשבות בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בפקולטות השונות. התלמידים הנכללים ברשימת הרקטור ל תואר מוסמך יהיו זכאים גם לפרס כספי.