16.1 נהלים כלליים

האוניברסיטה העברית שואפת לעודד מצוינות בקרב תלמידיה. תלמידים מצטיינים יזכו להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות של דיקני הפקולטות והרקטור והענקת מענקי הצטיינות כפי שיפורט להלן.

16.1 נהלים כלליים

16.1.1 המועד הקובע לחישוב ממוצע הציונים לקביעת מדרג המצטיינים הוא יום ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודים. ציונים שייקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בממוצע זה.

16.1.2.מיקומו של תלמיד במדרג המצטיינים ייקבע בהתאם לשיוך הפקולטאי שלו ("פקולטת האם").

16.1.3 בבואם להרכיב את רשימות המצטיינים ולבחור במקבלי המענקים רשאים הדיקנים והרקטור שלא לכלול ברשימה ושלא להעניק מענק או פרס למי שעבר עבירת משמעת.

16.1.4 רשימות המועמדים לרשימות הדיקן לשנה מסוימת יפורסמו עד השבוע השמיני של שנת הלימודים הבאה. תלמידים הסבורים כי הם זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה, יפנו בעניין בכתב למזכירות ה פקולטה בתוך שבועיים ממועד פרסום הרשימה.

16.1.5 התלמידים שנכללים ברשימת המצטיינים יקבלו הודעה מה פקולטה ותעודה חתומה בידי הדיקן. הערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור הלימודים והציונים של התלמידים.

16.1.6 תלמיד אינו זכאי לקבל מענק הצטיינות או פרס רקטור לאחר תום שנת הלימודים האחרונה לפי שנות התקן לתואר.

16.1.7 תלמיד יקבל רק מענק אחד בגין הישגיו בתואר מסוים ב פקולטה מסוימת.

16.1.8 תלמיד הזכאי למענק הצטיינות או פרס הרקטור, יסדיר את כל חובותיו במחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים באופן בלתי תלוי במועד קבלת המענק/הפרס.

16.1.9 תלמידים ששכר הלימוד ממומן על ידי גורם אחר אינם זכאים לפטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים.