14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

תלמיד הסבור שהוא זכאי לתואר יגיש למזכירות (החוג/ה פקולטה /ביה"ס) בקשה לסגור את תוארו. בבקשה זו יציין את מסלול הלימודים שבו הוא מבקש לקבל תואר, יזהה את הלימודים העודפים שלו (ראו סעיף 6.3), ויאשר את הדרך אשר בה יירשם שמו באישור. המזכירות תבדוק את הדברים, תחשב את ציון הגמר, ותמסור לתלמיד אישור זכאות לתואר המציין את שם התואר, את ציון הגמר לתואר, את ציון הגמר החוגי, ואת מועד הזכאות.

 1. ציוני גמר ל תואר בוגר :
  1. ציון הגמר ל תואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר ל תואר בוגר יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

 1. ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.
 2.  הכללים חלים על כל התלמידים החל מטקס חלוקת התעודות תשס"ט.
 3. ציוני הגמר ל תואר מוסמך ייקבעו על בסיס המרכיבים הבאים:
  1. מסלול מחקרי : עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  2. מסלול לא מחקרי : ממוצע ציוני הקורסים. הכללת עבודת גמר לא מחקרית, עבודה סמינריונית ובחינת גמר ומשקלם היחסי בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  3. ציון גמר ל תואר מוסמך איננו מחושב עבור המסיימים תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור. לפיכך, הם אינם נכללים במדרג המסיימים ואין נקבעת לגביהם רמת סיום (סעיף 14.5).