14.1 תנאי זכאות

14.1 תנאי זכאות

תלמיד זכאי לתואר, בתנאי שקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות כמפורט להלן:

א. השלים את לימודיו על פי דרישות ה פקולטה והחוגים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר בקורס, כפי שקבעה ה פקולטה .

ב. קיבל ציון מעבר כפי שקבעה ה פקולטה (סעיף 7.9), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.

ג. השיג לפחות ממוצע ציונים סופי כפי שנקבע ב פקולטה ולא פחות מ- 60.

על אף האמור, תלמיד יהיה זכאי לקבל אישור הזכאות לתואר או התעודה רק לאחר שהסדיר את חובותיו הכספיים.