13.5  זיכויים אקדמיים לתואר מוסמך

13.5  זיכויים אקדמיים לתואר "מוסמך"

13.5.1  תלמיד לתואר מוסמך שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה – יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי הפקולטה . הפקולטה רשאית להעניק לו זיכויים אקדמיים בגין לימודיו הקודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית. התנאי לקבלת תואר מוסמך מהאוניברסיטה העברית הוא רק אם סיים בה את עבודת הגמר ובחינת הגמר בתכניות הלימודים הדורשות עבודת גמר ו/או בחינת גמר והיקף לימודיו מהווה לפחות מחצית מלימודי התואר.

13.5.2  תלמיד הלומד לקראת שני תארי מוסמך, יוכל במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה, לקבל זיכוי על לימודי התואר האחד בהיקף שלא יעלה על רבע מסה"כ המכסה לתואר הנוסף. 

13.5.3  תלמיד שלמד או לומד לתואר תעודת הוראה ולומד גם לתואר מוסמך , יכול לקבל זיכוי אקדמי שלא יעלה על רבע מתכנית הלימודים למוסמך, במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה על סמך לימודיו לתעודת ההוראה.

13.5.4 הכרה בלימודי מוסמך קודמים. האוניברסיטה רשאית לפטור סטודנט מקורס (בין חובה ובין רשות) בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על רבע מהיקף תכנית הלימודים. ככלל, לא ניתן לקבל פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני יותר משש שנים. ועדת ההוראה תוכל לדון במקרים חריגים. תלמיד שאושרה לו הכרה זו, יוכל לקבל עד 9 נ"ז זיכוי במסלול העיוני ועד 5 נ"ז זיכוי במסלול המחקרי. יתרת הנ"ז שהוכרו יעודכנו כפטור.