13.2 קורסים מתחום אחר באוניברסיטה העברית

13.2 קורסים מתחום אחר באוניברסיטה העברית

קורסים מתחום אחר באוניברסיטה העברית שהוכרו לצורך המשך לימודים, יחושבו במלוא משקלם וציוניהם ייכללו בממוצע הציונים לתואר או ידווחו כ"זיכוי", מבלי שייכללו בממוצע (לפי החלטת ה פקולטה ).