13.4 זיכויים אקדמיים לתואר בוגר

13.4  זיכויים אקדמיים לתואר "בוגר"

 

 

13.4  זיכויים (אקדמיים וכספיים) ופטורים (אקדמיים) לתואר "בוגר"

הגדרות: השימוש להלן במונח "זיכוי" פירושו שחרור מחובת שכר לימוד ומחובה אקדמית כאחד. השימוש במונח "פטור" פירושו שחרור מחובה אקדמית בלבד.  

13.4.1  תלמיד לתואר בוגר שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה - יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי הפקולטה. הפקולטה רשאית להעניק לו זיכויים בגין לימודיו בשיעור שלא יעלה על 2/3 ממכסת הלימודים לבוגר באוניברסיטה העברית. הוא יקבל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית רק אם סיים בה שנה ג', כולל עבודות סמינריוניות בתכניות הלימודים הדורשות עבודות כאלו והיקף לימודיו מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

13.4.2  תלמיד באוניברסיטה העברית הלומד במסלול דו-חוגי, רשאי לקבל זיכוי על לימודיו הקודמים בהיקף של חוג שלם ובלבד שלא קיבל תואר בעבור לימודים אלה. כלומר, באפשרותו ללמוד חוג אחד בלבד לתואר.

13.4.3  תלמיד האוניברסיטה העברית שרוצה להשלים לימודים לתואר בקורסים ספורים במוסד אקדמי אחר, יכול לעשות זאת בתיאום עם ועדת ההוראה של הפקולטה. הפקולטה תקבע את היקף הלימודים שיידרשו מהתלמיד באוניברסיטה העברית נוסף על לימודיו במוסד האחר. קורסים אלו יוכרו כזיכוי להשלמת התואר.

13.4.4 תואר כפול- תלמיד הלומד לתואר כפול יוכל לקבל זיכוי של עד רבע מהיקף הנ"ז בכל אחת מהתכניות במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה

13.4.5.  תלמיד הלומד שני תארי בוגר במקביל באותה פקולטה או בפקולטה אחרת באוניברסיטה העברית יכול, במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה, לקבל זיכוי על לימודי התואר האחד בהיקף שלא יעלה על רבע מסה"כ המכסה לתואר הנוסף. הזיכוי יינתן בעבור תואר בוגר אחד נוסף בלבד.

13.4.6 תלמיד הלומד תכנית חד חוגית וחוג נוסף (במתכונת דו חוגית) יוכל לקבל זיכוי בהיקף של עד רבע מהנ"ז בחוג הנלמד במתכונת חד חוגית, במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה.

13.4.7. האוניברסיטה רשאית לתת לסטודנט פטור מקורס (בין חובה ובין רשות) בתכנית לימודים בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על רבע מהיקף תכנית הלימודים. ככלל, לא ניתן לקבל פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני יותר משש שנים. ועדת ההוראה תוכל לדון במקרים חריגים.