4.5   איחור בהגשת תכניות לימודים ובהגשת שינויים לתכניות

4.5   איחור בהגשת תכניות לימודים ובהגשת שינויים לתכניות לימודים

4.5.1  תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים ו/או תכנית שינויים במועד שנקבע חייב להפנות בקשה כתובה ומנומקת למזכירות ה פקולטה /ביה"ס. אישור הבקשה (כלומר, הצטרפות מאוחרת לקורס) מותנה בקבלת אישורו של מורה הקורס.

4.5.2   לאחר המועד המותר לשינויים לא ניתן להקטין את מכסת הלימודים, לא לבטל הרשמה לקורסים ולא להקטין את חלקיות שכר לימוד. (במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת הערעורים לעניין שכר-לימוד המעוגנת בדיקנט הסטודנטים).

4.5.3   קורס שהתלמיד למד ונבחן בו, לא יוכר אם לא היה רשום בתכנית הלימודים. הכנסת הציון לגיליון הציונים ("הכשרה") מותנית באישור ה פקולטה . בכל מקרה יחויב התלמיד בגין קורס זה בהתאם לכללים.