20. חובות המורה בנושאי הוראה ובחינות

20. חובות המורה בנושאי הוראה ובחינות - נה"ל תשפ"ב

האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות עליונה לאיכות ההוראה. מורי האוניברסיטה יעקבו אחרי ההתפתחויות במחקר בתחומיהם ויציגו את הדברים בפני תלמידיהם באופן המבטיח את קליטתם המיטבית. המורים יעריכו את עבודת תלמידיהם באופן מושכל והוגן, לפי הבנתם ומצפונם ויקפידו על כבודם של התלמידים ושל המוסד.

הסעיפים שלהלן מפרטים נושאים מסגרתים בלבד של ההוראה באוניברסיטה המפורטים לעיל, בשאר הפרקים של נהלי הוראה ולימודים.
במקרה של סתירה בין פרק זה לבין הכתוב בפרק אחר של נהלי הוראה ולימודים – מחייב הכתוב בפרק האחר.