20.1 בחינות, עבודות וציונים

20.1 בחינות, עבודות וציונים

20.1.1 המורה יפרסם בשנתון את סילבוס הקורס. כמו כן יפרסם המורה (עד תום השבוע הראשון של הקורס) באתר הקורס סילבוס מעודכן המפרט את תכנית הקורס, את חובות התלמידים (מטלות, נוכחות וכו') ואת מרכיבי הציון הסופי.

20.1.2. לוח הבחינות ייקבע מראש ויפורסם לידיעת התלמידים לקראת תקופת הרישום לקורסים.

20.1.3 שאלוני הבחינה במועדים א' וב' יהיו באותה רמת קושי ואותה מתכונת. מורה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי במועד ב' יפנה בבקשה אל ועדת ההוראה של ה פקולטה .

20.1.4 שאלון הבחינה יהיה זהה עבור כל הקבוצות של הקורס. אם השוני בין הקבוצות מחייב הכנת שאלוני בחינה שונים יפוצל הקורס מלכתחילה לקורסים שונים.

20.1.5 משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה יצוין בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות זהה.

20.1.6 משך הבחינה - משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. הדיקן רשאי לתת אישור חד-פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות תפוצל לשני שאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה. הבחינה לתלמידים שאינם דוברי עברית ולתלמידים לקויי למידה, תוארך כמפורט בפרק 7 ("בחינות וציונים").

20.1.7 אחריות המורה בעת הבחינה
הבחינה היא חלק מן הקורס ומורה הקורס אחראי לניהולה. הוא יהיה באולמות הבחינה ככל הדרוש לניהולה התקין של הבחינה ולהבהרת שאלות הבחינה, ויהיה זמין במהלך הבחינה, בקרבת מקום, כדי שיוכל להגיע אל האולם וכדי להשיב על שאלות התלמידים או המשגיחים. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום ולהודיע על כך למזכירות החוג. במקרה של הפרה חמורה של ההוראות, רשאי המורה או נציגו אף להפסיק את כתיבתה של בחינה על ידי תלמיד ובלבד שהדבר נחוץ למניעת הפרעה לנבחנים האחרים. במקרה כזה יגיש המורה תלונה לוועדת המשמעת.

20.1.8  אחריות לבדיקת מטלות כתובות
מורה הקורס אחראי על מתן ציונים בקורס. נסיבות צפויות מראש כגון מילואים, נסיעות לחו"ל והשתתפות בכנסים וכן העברת בחינות או עבודות לבדיקה ע"י מתרגל או אדם אחר, אין בהן כדי לפטור את מורה הקורס מאחריות זו.

20.1.9 משך בדיקת מטלות

המורה ימסור את הציונים ויחזיר את המבחנים למזכירות בתוך 8 ימי עבודה מיום הבחינה, ואילו עבודות – לפי המועדים המפורטים בפרק 8. במקרה של תקלות בהליך הסריקה, תקלות בהעלאת מחברות הבחינה הסרוקות לשרת, וכיו"ב תקלות טכניות שאינן באחריות המורה, שגרמו לעיכוב בזמינות המחברות לבדיקה, זמן הבדיקה יעודכן בהתאם והודעה תפורסם לתלמידי אותו קורס. במקרים מיוחדים רשאי הדיקן לאשר הארכה למשך בדיקת בחינה או עבודה, בתנאי שהמועד יובא לידיעת התלמידים. אישור ההארכה מותנה גם בכך שהציון יימסר במועד שלא יפגע באפשרותם של התלמידים להמשיך בלימודים או באפשרות הכללת הציון בממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות.

20.1.9.1 איחור בבדיקת בחינות
מזכירות ההוראה של ה פקולטה ו/או מזכירות בית הספר תדווח ליו"ר ועדת ההוראה על המורים שלא מסרו ציונים במועד והלה, לפי שיקול דעתו, יעביר את המידע לדיקן ו/או ליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים להמשך טיפול. עיכוב חריג ובלתי מוצדק ייחשב כעבירת משמעת ויובא לדין בבית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי.

20.1.10 ערעורים
אם הוגש ערעור על ציון במבחן או בעבודה (לפי ההנחיות בפרקים 7 ו- 8), על המורה למסור ציון מתוקן או את החלטתו המנומקת לדחות את הערעור, בתוך 3 ימי עבודה, החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. במקרים מיוחדים רשאי הדיקן לאשר הארכה למשך הערעור ובתנאי שהארכה זו לא תפגע בזכויות התלמיד להמשך לימודיו או בהכללת הציון בממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות.

20.1.11 מתן ציון במקרה של ניגוד עניינים
מורה האמור לתת ציון על בחינה או עבודה של תלמיד שיש לו קשר משפחתי אליו (בן, בת, הורה, אח, בן זוג וכד') או במקרה אחר של ניגוד עניינים, יפנה ליו"ר ועדת ההוראה / סגן הדיקן להוראה אשר, לפי שיקולו, ימסור את העבודה או הבחינה לבדיקה למורה אחר או מורה נוסף או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית לו (ראו גם 4.2.1.1;  7.8.6.).

20.1.12 פרסום ציונים
ציונים המדווחים למחשב מתפרסמים לתלמידים באתר מידע אישי ונשלחים אליהם בדואל וכהודעת SMS.  באתר הקורס או אתר של הוראה מתוקשבת.