12.1  משך הלימודים

12.1  משך הלימודים

ועדת ההוראה של ה פקולטה מוסמכת לבחון את לימודיו של תלמיד הגורר את לימודיו לתואר מעבר לשנות התקן ולקבוע אם ואלו לימודים לא יוכרו כחלק מלימודיו לתואר. אולם, תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית ותלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה  (על פי סעיף 1.12.3) יהיו זכאים להאריך את לימודיהם בשני סמסטר ים ומבלי שיחויבו בשכ"ל או בתשלום נוסף בשל הארכה זו.