10.1 זכאות

10.1 זכאות

באישור ועדת הוראה או מי שהוסמך על ידה, רשאי תלמיד לחזור פעם אחת על קורס בשנה או ב סמסטר שלאחר שנת הלימודים שבה למד את הקורס לראשונה ובה ניתן הקורס בשנית. לשם כך עליו לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם.
בהחלטה שלא לאשר את בקשת התלמיד לחזור על קורס כאמור לעיל, רשאית ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה להסתמך על שיקולים אקדמיים (כגון: התלמיד למד כבר קורס מתקדם יותר) וכן שיקולים מנהליים (כגון: קורס מוגבל משתתפים או אם יש עדיפות לתלמידים אחרים).

10.1.1 תלמיד שנעדר משיעורים עקב שירות מילואים של 10 ימים ומעלה במצטבר במהלך ה סמסטר בקורס סמסטר יאלי או 20 ימים ומעלה במצטבר בקורס שנתי, יוכל לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף ובתנאי שעדיין לא נבחן בקורס.

10.1.2 תלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה על פי סעיף 1.12.3 יוכל לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף ובתנאי שעדיין לא נבחן בקורס.