10.4 הגבלת זכות החזרה על קורסים

10.4 הגבלת זכות החזרה על קורסים

10.4.1 ועדת ההוראה של כל פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם ייאסר על תלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.

10.4.2 ועדת ההוראה של הפקולטה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי תלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.

10.4.3 ועדת ההוראה של הפקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם תאפשר לתלמיד לחזור על הקורס פעמיים בכל התואר. זאת, אם נכשל בקורס ובפעם הראשונה בה חזר עליו.