ביטול לימודים לתלמידי מחקר

ביטול לימודים לתלמידי מחקר


1. תלמיד מחקר שמבקש להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך לרשות לתלמידי מחקר ולמחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.

2. תלמיד מחקר שיודיע על ביטול הרשמתו, תוך חודש מיום הרשמתו ללימודים, לא יחויב בשכר לימוד. ביטול בהמשך יחויב במלוא שכר הלימוד האישי אולם לא יותר מ-3421 ש"ח בתוספת התשלומים הנלווים.

3. תלמיד מחקר שאושרה לו הפסקה מלימודים ע"י הרשות לתלמידי מחקר, לא יחויב בתשלום בעבור תקופת ההפסקה.

4. תלמיד מחקר המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקה ובקשתו תאושר אקדמית ע"י הרשות לתלמידי מחקר, יחויב בתשלום שכ"ל החל מהשנה בה חודשו לימודיו.

5. תלמיד מחקר שיבקש לחדש לימודים לאחר שנים בהן התקדם במחקר מבלי שהיה רשום, לימודיו יחודשו בדיעבד לכל השנים בהן לא היה רשום והוא יחויב בשכר לימוד על שנים אלו. 

6. תלמיד מחקר אשר החליף במהלך הדוקטורט מנחה ומתחיל את לימודיו מחדש, אך העשייה מחקרית שכבר נעשתה משמשת אותו להמשך המחקר החדש, לא ישלם שכר לימוד מחדש אלא תהיה התחשבות במה שכבר שולם. הרשות לתלמידי מחקר היא שתקבע באשר להמשך העשייה המחקרית.   
התחלת לימודים מחדש מחייבת הגשת מועמדות באמצעות מערכת הרישום המקוון.

7. תלמיד מחקר אשר לא הודיע על ביטול לימודים במועדים הנדרשים על פי הנחיות המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים, אך בפועל לא קיבל הדרכה לאורך השנה , ייחשב כמי שלמד ויחויב בשכר לימוד. במקרים בהם ישנן נסיבות חריגות, ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת פטור משכר הלימוד אל ועדת חריגים לענייני שכ"ל.

 

 

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד