11.1 קורסי החובה והציונים הנדרשים בקורסים

11.1 קורסי החובה והציונים הנדרשים בקורסים

ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה, תגדיר ותפרסם בשנתון את רשימת קורסי החובה ותנאי המעבר של החוגים בכל שנת לימוד ואת ציון המעבר הנדרש בקורסים.

11.1.1  ציון העובר המינימאלי בקורס הוא 60. פקולטה רשאית לקבוע שבקורס מסוים ציון המעבר יהיה גבוה מ- 60.

11.1.2  ממוצע הציונים המינימאלי ˗ תנאי מעבר משנה לשנה ב תואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה.

11.1.3   ציון מינימאלי בלימודי שפה ˗ לתלמיד שנה א' ל תואר בוגר שאינו פטור מלימודי הכנה באנגלית ו/או בעברית (כמפורט בפרק 5), נדרש ציון 70 לפחות בלימודי האנגלית וציון 75 לפחות בלימודי העברית כדי לעבור לשנה ב' ( פקולטה רשאית לדרוש ציון מעבר גבוה יותר בעברית).