בקשת הצעת מחיר לפיתוח: מחשבון משוקללים למתעניינים בלימודים לתואר בוגר

1. רקע ומהות הפרוייקט

מטרת המוצר המבוקש היא הנגשת אופן חישוב רכיב מרכזי בהליכי המיון והקבלה ללימודי התואר הראשון (תואר בוגר): המשוקלל, על צורותיו השונות.

הצעת המחיר מתמקד בבניית ממשק וצד הדפדפן (Frontend) על סמך תבנית נתונים סטטית, במבנה קובץ XLSX, שתכלל בפרוייקט.

 

2. הנחיות לגיבוש הצעת המחיר ותהליך העבודה

2.1 הצעות המחיר יוגשו עד ליום שני, ה-30.6.20, לכתובת הדוא"ל: .noamc@savion.huji.ac.il

2.2 עבור כל אחד מרכיבי ההצעה, ידורגו ההצעות על פי הרכיבים הבאים:

איכות ההצעה והתאמתה למפרט

%30

ניסיון מוכח בפרויקטים בסדר גודל דומה והמלצות לקוחות קודמים

20%

גובה הצעת המחיר

20%

הערכת זמני הביצוע

15%

עלות שעתית לפיתוחי המשך

15%

 

3. תוכן ההצעה והרכב התוצר המצופה

3.1. הצעת המחיר תתייחס לכל המסכים הכלולים בהמחשה הגרפית המצורפת, על בסיס דוגמת קובץ נתוני המקור והפרמטרים.

פיתוח הכלי יכלול:

א. שדה לבחירת שם החוג, מתוך הרשימה המפורטת בקובץ נתוני המקור.

ב. הצגה דינמיים של עד 6 שדות להזנת קלט (מדדי קבלה רלוונטי) מהמשתמש/ת. עבור כל שדה יוגדרו: כותרת השדה, הערכים החוקיים והודעת החיווי במקרה של קלט שגוי. יש לאפשר הצגת הודעות על קלט שגוי ביותר משדה אחד בזמן נתון. הגדרות השדות הרלוונטים והערכים החוקיים יועברו כחלק מקובץ נתוני המקור והפרמטרים.

ג. לאחר בחירת החוג, יוצג ערך חתך קבלה (ערך סטטי) בהתאם לקובץ נתוני המקור והפרמטרים.

ד. הזנה של 2 או 3 מדדי קבלה ולחיצה על "חישוב" תחשב את כל המשוקללים הרלוונטים לחוג, בהתאם לקובץ נתוני המקור והפרמטרים. ותציג את ערך המשוקלל הגבוה ביניהם  + הבהרה מילולית.

ה. הזנה של אחד ממדדי הקבלה לחוג תסתיר את השדה "משוקלל מחושב" ותציג (עם רקע וכיתוב תואמים) את הערכים הנדרשים בכל אחד ממדדי הקבלה האחרים, לצורך עמידה בחתך הקבלה, על פי הערך הנמוך ביותר מבין כל האפשרויות שיוגדרו בטלת נתוני המקור. תוצג גם הבהרה מילולית מתאימה.

ו. כל שינוי או מחיקה בשדה "שם החוג" יאפסו וימחקו את הנתונים בכל השדות האחרים.

ז. לאחר ביצוע פעולת חישוב, תוצג רשימת החוגים הרלוונטיים לתוצאה המוצגת. פעולה זו תתבסס על השוואת כל הפרמטרים של כל השורות בקובץ נתוני המקור עם נתוני החוג שנבדק. לחיצה על אחד משמות החוגים הרלוונטים, תעדכן את ערך השדה "שם החוג" ותאפס/תנקה את הערכים בשאר השדות.

ח. תצוגה דינמית: במקרים של שדות נתונים ריקים בעמודי החוגים והתוצאות, תותאם התצוגה אוטומטית, כך שלא יווצרו אזורים ריקים בתצוגה.
 

(קישור להמחשה הגרפית)

מחשבון משוקללים

 

 

 

3.2. הפיתוח יעשה תוך התאמה ל-2 רזולוציות מסך (Break Point  יחיד): תצוגה רחבה, למחשב שולחני, ותצוגה צרה, במכשירים ניידים. הרכיבים יסודרו בשתי התצוגות על דיון והסכמה בין המפתח/ת ומנהל הפרוייקט.

3.3. תאימות לדפדפני כרום, פיירפוקס, ספארי ו-edge בשלוש הגרסאות האחרונות ביום מסירת המוצר.

3.5 עלות אחריות ותמיכה (כולל הגדרת ה SLA) לשנה לגבי תכולת המפרט, כולל עדכוני אבטחה דחופים או קריטיים. יש להתייחס בהצעה לזמני המענה והטיפול בבעיות משביתות של השירות ולתקלות אחרות (שאינן משביתות) של רכיבים שנכללו בפיתוח המקורי.

3.6 עלות שעתית לפיתוחים נוספים, במידה וידרשו.

3.7. ביצוע ההתקנה על שרתי האוניברסיטה על פי הנחיות והגדרות האגף למחשוב של האוניברסיטה העברית והדרכה למפעילי האתר ולצוות ה IT האוניברסיטאי.

3.8. ההצעה תכלול את פירוט התוכן והחומרים הנוספים על אלו שפורטו בהצעה זו, שתידרש האוניברסיטה לספק שיידרשו מהלקוח מראש לצורך השלמת העבודה.

3.9 ההצעה תכלול הערכת הזמנים להשלמת המשימה, כולל סבבי תיקונים ומשוב.

4.0. יש לכלול בהצעה רשימת פריטים או שירותים שאינם כלולים בהצעה (אם ישנם) ושללא רכישתם בנפרד לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכלי. במקרה כזה שומרת לעצמה האוניברסיטה להוסיף עלויות אלה לגובה הצעת המחיר בהשוואת ההצעות ובדיקתן.

3.8. ההצעה תכלול קיומן של עד שתי פגישות (עד שעתיים לפגישה) עם אנשי התוכן באוניברסיטה לצורר בירור דקויות הקשורות בתהליכים הרלוונטיים. הפגישות יערכו פנים אל פנים בירושלים או באופן מקוון, לפי העדפת הלקוח. פגישות נוספות יתקיימו על פי הצורך שיעלה מצד הספק, ללא תשלום נוסף.

3.9. הטמעת קוד מזהה לחיבור למנגנון Google Analytics.

3.10. עמידה בתקן האוניברסיטאי לבניית אתרים, כמפורט בקישור, במידה וקיים קושי לעמוד בסעיף או סעיפים המוגדרים שם, נבקש לפרט ולהסביר במסגרת ההצעה.

3.11. על המציע והמוצר שיפתח לעמוד בדרישות החוק הישראלי בכל הקשור לאבטחת מידע ושמירה על פרטיות נושאי מידע, ובפרט תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ולעמוד בדרישות נספח אבטחת מידע המצורף בקישור (הפירוט עשוי להשתנות בהתאם לתשובות הספק ודרישות עתידיות של האוניברסיטה).  ידוע לספק כי יהיה עליו לחתום על נספח זה כתנאי להתקשרות עם האוניברסיטה. האמור אינו תחליף לבחינת אבטחת מידע של ההצעה, וזו תתבצע לאחר קבלת ההצעה.

3.11. התוצר יכלול דוקומנטציה להתקנת המערכת, מבנה המערכת והערות הסבר (comments) בגוף הקוד.

4. תנאי ההתקשרות ומידע נוסף

4.1. כנגד התשלום שישולם לספק יעביר הספק לאוניברסיטה את מלוא זכויות היוצרים בכל יצירה שיצור במסגרת השירותים . מבלי לגרוע מהאמור הספק יפקיד בידי האוניברסיטה את קוד המקור של הכלי שיפותח.

4.2. התשלום יבוצע על פי אבני הדרך הבאות:

  • התנעת הפרוייקט, שיחות אפיון והבהרה, השלמת פיתוח גרסה ראשונה, והעברתה להתייחסות ומשובים - 40 %
  • ביצוע תיקונים והתאמות נדרשות, על פי תוכן ההצעה ו/או הסכמה בין הצדדים - 40%
  • התקנת המערכת בשרתי האוניברסיטה, עלייה לאוויר ווידוא תקינות במשך שבועיים - 20%
4.3. לתשומת ליבכם – ע"פ תקנות חובת המכרזים האוניברסיטה לא יכולה לבצע התקשרות בסכום כולל של מעל 100,000 ₪ ללא מכרז. האוניברסיטה מעריכה כי ההיקף הכספי הכולל של הפרוייקט לא יעלה על סכום זה, ולכן פונה בפניה כזו אליכם. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההתקשרות לגבי חלק אחד של הפרוייקט או לגבי כולו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.