בקשת הצעת מחיר לפיתוח כלי מידע דיגיטלי למתעניינים בלימודים

1. רקע ומהות הפרוייקט

מטרת המוצר המבוקש היא שיפור השירות והצגת המידע למתעניינים ישראלים בלימודים באוניברסיטה העברית לתואר הראשון, זאת באמצעות:

א. הצגת אפשרויות הלימודים הרלוונטיות למתעניינ/ת בלימודי התואר הראשון אוניברסיטה העברית. מידע זה יוצג בצורה מותאמת לנתוניהם האישיים ולמדיניות ההרשמה והקבלה האוניברסיטאית.

ב. עידוד המועמד/ת להגיש מועמדותם ללימודים באוניברסיטה העברית.

ג. עידוד המתעניינ/ת למסור פרטי התקשרות, או לפנות לנציגיה על מנת לקבל מידע נוסף או הכוונה נוספים במידת הצורך.

הצעת המחיר מתמקד בבניית ממשק וצד הדפדפן (Frontend) והתשתית הדרושה לממשק עם מערכות הנתונים ו/או המידע החיצוניות, על סמך אב הטיפוס (prototype) העיצובי (קישור לעיצוב תצוגה רחבה,

קישור לעיצוב תצוגה צרה).

 

2. הנחיות לגיבוש הצעת המחיר ותהליך העבודה

2.1 הצעות המחיר יוגשו עד ליום שני, ה-30.6.20, לכתובת הדוא"ל: .noamc@savion.huji.ac.il

2.2 עבור כל אחד מרכיבי ההצעה, ידורגו ההצעות על פי הרכיבים הבאים:

איכות ההצעה והתאמתה למפרט

%30

ניסיון מוכח בפרויקטים בסדר גודל דומה והמלצות לקוחות קודמים

20%

גובה הצעת המחיר

20%

הערכת זמני הביצוע

15%

עלות שעתית לפיתוחי המשך

15%

 

3. תוכן ההצעה והרכב התוצר המצופה

3.1. הצעת המחיר תתייחס לכל המסכים הכלולים בעיצוב, ותכלול:

א. פיתוח כל התצוגות המתוארות בעיצוב, כולל האינטרקציות ביניהן, אנימציות, על פי הגדרות המעצב/ת (קישור לעיצוב תצוגה רחבה, קישור לעיצוב תצוגה צרה), כולל ממשק לטופס "צרו קשר" למערכת הפניות האוניברסיטאית (קישור) בתצוגות שדורשות זאת.

ב. התאמה ל-2 רזולוציות מסך שולחני ולתצוגה במכשירים ניידים, על פי הגדרות המעצבת הגראפית.

ג. תאימות לדפדפני כרום, פיירפוקס, ספארי ו-edge בשלוש הגרסאות האחרונות ביום מסירת המוצר.

ד. תצוגה דינמית: במקרים של שדות נתונים ריקים בעמודי החוגים והתוצאות, תותאם התצוגה אוטומטית, כך שלא יווצרו אזורים ריקים בתצוגה.

ה. עלות אחריות ותמיכה (כולל הגדרת ה SLA) לשנה לגבי תכולת המפרט, כולל עדכוני אבטחה דחופים או קריטיים. יש להתייחס בהצעה לזמני המענה והטיפול בבעיות משביתות של השירות ולתקלות אחרות (שאינן משביתות) של רכיבים שנכללו בפיתוח המקורי.

ו. עלות שעתית לפיתוחים נוספים, במידה וידרשו.

3.2. על ההצעה לכלול תיאור של הארכיטקטורה ו-high-level design, פירוט המפרט הטכנולוגי בו ייעשה שימוש למימוש חלק זה של הפרויקט (יתרון לשימוש ב-Angular) ובניית קריאות לשירות Web Service לעדכונן הנתונים האוטומטי בתצוגה.

3.3. ביצוע ההתקנה על שרתי האוניברסיטה על פי הנחיות והגדרות האגף למחשוב של האוניברסיטה העברית והדרכה למפעילי האתר ולצוות ה IT האוניברסיטאי.

3.4. ההצעה תכלול את פירוט התוכן והחומרים הנוספים על אלו שפורטו בהצעה זו, שתידרש האוניברסיטה לספק שיידרשו מהלקוח מראש לצורך השלמת העבודה.

3.6 ההצעה תכלול הערכת הזמנים להשלמת המשימה, כולל סבבי תיקונים ומשוב.

3.7. יש לכלול בהצעה רשימת פריטים או שירותים שאינם כלולים בהצעה ושללא רכישתם בנפרד לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכלי. במקרה כזה שומרת לעצמה האוניברסיטה להוסיף עלויות אלה לגובה הצעת המחיר בהשוואת ההצעות ובדיקתן.

3.8. ההצעה תכלול קיומן של עד חמש פגישות (עד 3 שעות לפגישה) עם אנשי התוכן באוניברסיטה לצורר בירור דקויות הקשורות בתהליכים הרלוונטיים. הפגישות יערכו פנים אל פנים בירושלים או באופן מקוון, לפי העדפת הלקוח. פגישות נוספות יתקיימו על פי הצורך שיעלה מצד הספק, ללא תשלום נוסף.

3.9. התהליך יכלול הצגה מראש (לפני פיתוח) הצעת שירות Web Service ללקוח, לצורך תיאום בנוגע למנגנון עדכון הנתונים האוטומטי בתצוגה. המימוש יבוצע כ-NET CORE Web API. מבנה הנתונים הבסיסי יסופק ויוצג בקבצים טבלאיים (XLSX) שיסופקו על ידי הלקוח. יובהר שהאחריות לגיבוש מבנה הנתונים בצורה זו מוטלת על הלקוח, וכל נתון שלא ייכלל בו לא ייכלל בפיתוח, ללא שינוי גובה ההתקשרות.

3.10. הטמעת מנגנוני ניטור שיווקיים: חיבור למנגנון Google Analytics, ניתן לשינוי באמצעות ממשק ניהול בצד ה- Backend ואפשרות להטמעת פיקסל ניטור שיווקי (Facebook, Google וכו').

3.11. עמידה בתקן האוניברסיטאי לבניית אתרים, כמפורט בקישור, במידה וקיים קושי לעמוד בסעיף או סעיפים המוגדרים שם, נבקש לפרט ולהסביר במסגרת ההצעה.

3.12. על המציע והמוצר שיפתח לעמוד בדרישות החוק הישראלי בכל הקשור לאבטחת מידע ושמירה על פרטיות נושאי מידע, ובפרט תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ולעמוד בדרישות נספח אבטחת מידע המצורף בקישור (הפירוט עשוי להשתנות בהתאם לתשובות הספק ודרישות עתידיות של האוניברסיטה).

א. על המציע לכלול בהצעה תיאור מפורט של אופן היישום וההטמעה של תקני פיתוח מאובטח מקובלים (OWASP, OSSTMM, WASC, OPSEC וכו') בתהליך הפיתוח ובמוצר.

ב. ידוע לספק כי יהיה עליו לחתום על נספח זה כתנאי להתקשרות עם האוניברסיטה. האמור אינו תחליף לבחינת אבטחת מידע של ההצעה, וזו תתבצע לאחר קבלת ההצעה.

ג. במידה שהמציע יכול לצרף פירוט או הערכה של גורם חיצוני על עמידתו בדרישות הנ"ל, מומלץ לצרף אותו.

ד. מומלץ לכלול בהצעה פירוט של תקני אבטחת מידע ופרטיות שהמציע ו/או המוצר יעמדו בהם.

3.13. על הכלי לעמוד בתקן הנגישות AA (לפרטים) – כולל תגיות לקוראי מסכים וניווט פנימי באמצעות מקלדת.

3.14. התוצר יכלול דוקומנטציה להתקנת המערכת, מבנה המערכת והערות הסבר (comments) בגוף הקוד.

3.15. במסגרת ההצעה יש להציג את שיטת העבודה המתוכננת, בהתאם לפרקטיקות מוכרות (Best Practices).

4. תנאי ההתקשרות ומידע נוסף

4.1. כנגד התשלום שישולם לספק יעביר הספק לאוניברסיטה את מלוא זכויות היוצרים בכל יצירה שיצור במסגרת השירותים . מבלי לגרוע מהאמור הספק יפקיד בידי האוניברסיטה את קוד המקור של הכלי שיפותח.

4.2. התשלום יבוצע על פי אבני הדרך הבאות:

  • התנעת הפרוייקט, שיחות אפיון והבהרה - 10%
  • השלמת פיתוח גרסה ראשונה, והעברתה להתייחסות ומשובים - 30 %
  • ביצוע תיקונים והתאמות נדרשות, על פי תוכן ההצעה ו/או הסכמה בין הצדדים - 20%
  • התקנת המערכת בשרתי האוניברסיטה, עלייה לאוויר ווידוא תקינות במשך שבועיים - 40%
4.3. לתשומת ליבכם – ע"פ תקנות חובת המכרזים האוניברסיטה לא יכולה לבצע התקשרות בסכום כולל של מעל 100,000 ₪ ללא מכרז. האוניברסיטה מעריכה כי ההיקף הכספי הכולל של הפרוייקט לא יעלה על סכום זה, ולכן פונה בפניה כזו אליכם. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההתקשרות לגבי חלק אחד של הפרוייקט או לגבי כולו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4. המוצר שיפותח מתקשר לנתונים ומידע המוצגים כיום בארבעה אתרים שונים, ניתן להתרשם ולהעמיק בהם בעזרת הטבלה המצורפת:

 

שם האתר וקישור

פירוט המידע והנתונים הרלוונטים לפרוייקט

אתר המידע למתעניינים

רשימת החוגים

רשומת חוג חד-חוגי לדוגמה: שם החוג, סמל, שדות תיאור מילולי, קישור לאשכול

רשומת חוג דו-חוגי לדוגמה: שם החוג, סמל, תיאור מילולי, קישור לאשכול

אשכולות נושאיים

מחשבון סיכויי הקבלה

 

כלי לבדיקת שילובי חוגים אפשריים

(לתכניות דו-חוגיות)