נכשל ראשון חינם

תואר בוגר - נכשל ראשון חינם

סטודנט לתואר ראשון שנכשל בקורס בשנת לימודיו הראשונה ונרשם אליו בשנית באותה שנה או בשנה העוקבת, יזוכה בשכר לימוד בגין קורס זה במידה ורשום ללימודים בשנה העוקבת.

הסטודנט מזוכה על קורס עם מספר הנ"ז הגבוה ביותר בו נכשל. 

הזיכוי תקף לקורס אחד בלבד, יתעדכן בדיעבד לשנה האקדמית הקודמת ויבוא לידי ביטוי בשנה האקדמית הנוכחית (בה חוזר הסטודנט על הקורס) כיתרה קודמת.

ישנם מצבים בהם הזיכוי יהיה חלקי או לא יבוא  לידי ביטוי בשל מענק העשרה שקטן או התבטל.

הזיכוי אינו חל על סטודנטים שלומדים במסלול קבוע שבו שכר הלימוד הינו 100% ללא קשר לתכנית הלימודים ואינו חל על תכניות בהן שכר הלימוד ממומן.