9.1   ציונים הנכללים בממוצע

9.1   ציונים הנכללים בממוצע

9.1.1   כל ציון שקיבל תלמיד בסיום קורס (למעט החריגים המפורטים בסעיף 9.2), ייכלל בחישוב הציון הממוצע לאותה שנת לימוד וכן בחישוב הציון הממוצע לתואר, לאחר שישוקלל על פי מספר נ"ז שהוקצו לקורס.

חזר תלמיד על בחינה (עבודה), ייכלל בממוצע רק הציון המאוחר.

9.1.2   הציון בקורס ייקבע באותו אופן לכל התלמידים (בחינה או עבודה וכדומה) ויבוא לידי ביטוי באותו אופן (כציון מספרי או כציון מילולי).

9.1.2.1   השימוש בציונים מילוליים יוגבל למקרים בודדים ומיוחדים.

9.1.2.2   ציון מילולי "נכשל" ייחשב כ- '59' בממוצע הציונים.

9.1.3   תלמיד שלא נבחן בבחינה הסופית של הקורס ולא קיבל בקורס ציון סופי- יושמט הקורס מאישור הלימודים והציונים שלו, וזאת בתנאי שאין זה קורס "מוגבל משתתפים". לא ניגש תלמיד לבחינה בקורס "מוגבל משתתפים", ידווח לו ציון סופי "אפס" בקורס.