7.2 מועדי הבחינות, קביעת לוח הבחינות ופרסומו

7.2 מועדי הבחינות, קביעת לוח הבחינות ופרסומו

7.2.1  בחינות סיום בקורסי בוגר ומוסמך ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב'),שנועד לתת מענה לאילוצים מסיבות אישיות או משיקולים אקדמיים (כגון, סמיכות בחינות). התלמיד רשאי לגשת לשני המועדים ללא קשר לרמת הישגיו בבחינה הקודמת.

7.2.2  בחינות יתקיימו במועדים שלא יפגעו במהלך התקין של הלימודים. במקרים מיוחדים ניתן לקיים את המועד הנוסף (מועד ב') של בחינות סמסטר א' עד תום תקופת השינויים של סמסטר ב'. ציוני כל הקורסים יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת.

7.2.3/4 המועד הרגיל והנוסף של הבחינה יתקיימו סמוך לסיום הקורס. המועד הרגיל והנוסף של קורס שהסתיים ב סמסטר א' יתקיימו בחופשת ה סמסטר (בת 6-7 שבועות), ושל קורס שהסתיים ב סמסטר ב', במשך ארבעת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים ב סמסטר השני יתקיים בתקופת בחינות של עד 3 שבועות מתום תקופת המועדים הרגילים בקיץ.

7.2.5  כל המועדים המיוחדים (ראה סעיף 7.4) שנת הלימודים יתקיימו במהלך השנה או בקיץ כל עוד הם אינם חופפים למועדים האחרים, לא מפריעים למהלך הקיום התקין של הלימודים, והציונים ייקלטו לפני תחילת ש נה"ל העוקבת.

7.2.6  ככלל, ייגש התלמיד לבחינות במועד הרגיל (מועד א') בכל הקורסים להם הוא רשום באותה שנה. תלמיד שלא ניגש למועד הרגיל לא יהיה זכאי למועד מיוחד  על פי סעיפים 7.4.1 ג' ו- ו'.

7.2.7 כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ועל פי נהלי ה פקולטה . במקרים בהם פורסם ציון המועד הרגיל מאוחר יותר ולא פחות משני ימי עבודה לפני המועד הנוסף, יוכל התלמיד להירשם או לבטל הרשמתו בעזרת המזכירות.  כאשר נבחן תלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון הוא הקובע. בכפוף לנוהלי הפקולטה , תלמיד שנרשם למועד נוסף (מועד ב') ולא ביטל הרשמתו לבחינה עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ייחשב הדבר כאילו השתתף בבחינה והגיש מחברת ריקה.

חשוב לדעת:

  • הפקולטה , החוג או מורה הקורס רשאים שלא לאפשר לתלמיד להיבחן במועד הנוסף אם לא נרשם לבחינה על פי נהלי אותה פקולטה .
  • תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד הרגיל ותכנן או ניגש רק למועד הנוסף, יעשה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד אם נכשל במועד הנוסף או אם נבצר ממנו להיבחן במועד הנוסף בעקבות נסיבות המתוארות בסעיפים 7.4.1 ג' ו- ו'. אם מדובר בקורס חובה, יהיה עליו לרשום אותו בשנית בשנה בה יוצע הקורס שוב.
  • אין מחויבות או גם יכולת להבטיח מרווח כזה או אחר בין הבחינות בקורסי בחירה או חובת בחירה, ותיתכן אף חפיפה בלוח הבחינות האישי. המועד הנוסף נועד לספק פתרון לבעיה זו. לכן, אין לפנות בבקשה למועד מיוחד בנימוק של צפיפות בלוח הבחינות האישי, למעט על פי סעיף 7.4.1 ו'.

7.2.8 לוח הבחינות ייקבע מראש ויפורסם לידיעת התלמידים לקראת תקופת הרישום לקורסים.

7.2.8.1 לוח בחינות אישי – לוח הבחינות האישי של התלמיד יוצג ב"אתר מידע אישי "  באינטרנט.

7.2.8.2 מועד בחינה בקורס – יוצג כחלק מפרטי הקורס במסגרת השנתון האוניברסיטאי באתר האינטרנט.