4.4   לוח זמנים להגשת תכנית לימודים וטופס שינויים

4.4   לוח זמנים להגשת תכנית לימודים וטופס שינויים

4.4.1  תכנית הלימודים תוגש לפי הנהלים, במועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה"  וכן באינטרנט. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.

4.4.2   שינויים בתכנית הלימודים השנתית יוגשו עד סוף השבוע השני של סמסטר א'. כמו כן ניתן יהיה להגיש שינויים בתכנית הלימודים ביחס לקורסים המתחילים בסמסטר ב' עד סוף השבוע השני של סמסטר זה. קורסים אשר מתחילים שלא בתקופת השינויים ניתן יהיה לבטלם לאחר השתתפות בשיעור אחד. ביטול זה יתבצע על ידי המזכירות. סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.