נהלי ביטול לימודים

ביטול לימודים

סטודנט שהחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים באמצעות מערכת יצירת קשר באתר המידע האישי או באמצעות שליחת מכתב רשום בדואר (יש לשמור עותק מהודעת המשלוח). 
הודעה/מכתב לפקולטה על ביטול אינם מהווים הודעה כדין על הפסקת לימודים.

 

1.בתכנית לימודים ששכר הלימוד בה הינו קבוע, החישוב יערך לפי 50% משכר לימוד מלא של התכנית בגין סמסטר א ו-50% משכר לימוד מלא של התכנית בגין סמסטר ב.

2. אי השתתפות בשיעורים ו/או במבחנים – אינה מהווה ביטול לימודים. ביטול הלימודים יבוצע על פי מועד הודעת הסטודנט על ביטול לימודים, באופן רשמי ליחידה לשכ"ל בדרכים שצוינו לעיל.

3. סטודנט שנרשם לשנה"ל והגיש בקשה חריגה לוועדת הוראה בפקולטה ו\או שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו והוא יחויב בשכר לימוד על פי כללי הביטול. המועד הקובע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים.

4. סטודנט שלימודיו הופסקו על פי הוראת ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, שיהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, לפי המאוחר מבין השניים.

5. סטודנט שהגיש שתי תכניות לימודים בשתי פקולטות או לשני תארים ומבקש לבטל רישום של תכנית אחת בלבד, יציין במפורש בפנייתו איזו משתי התכניות ברצונו לבטל ויחויב לפי כללי הביטול על תכנית הלימודים שביטל.

6. סטודנט שיבטל רישום לתכנית אחת מתוך שתיים עד תום תקופת השינויים של סמסטר א' לא יחויב בגין הביטול.

7. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורטים בטבלאות לסמסטר א' ולסמסטר ב'.

8. סטודנט שלא נרשם כלל לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, יחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. סטודנט זה יחויב במקדמת מימוש. 

9. סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסימסטריאלי בגין לימודי האנגלית והעברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.

10. כללי הפסקת הלימודים חלים גם על עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם. תבוצע זקיפת  הכנסה על פי הנהלים ומועדי ביטול הלימודים.

11. תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו מסוף תקופת השינויים של סמסטר א ואילך, יחויב בנוסף לשכר לימוד ולתשלומים הנלווים גם בתוספת תקורה או גרירה בהתאם לנהלי שכר לימוד בכל אחד מהתארים.

12. האוניברסיטה רשאית לדרוש מהסטודנט בעת ביטול לימודים להחזיר את הסכום שקיבל על חשבון מלגה או את חלקו בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

13. סטודנט אשר לימודיו הופסקו מטעמים אקדמיים, יחויב בתשלום שכר לימוד באופן יחסי לתקופה בה למד, דהיינו יחויב עבור הקורסים בהם היה רשום ואשר נלמדו עד למועד ההחלטה בדבר הפסקת לימודיו.

האוניברסיטה רשאית לשנות את נהלי הביטול מעת לעת. במידה ויחולו שינויים, המידע יעודכן באתר.